RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ?RODO?), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1.Administratorem danych osobowych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka Zawichoście przy ul. 11 Listopada 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
2.Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Cezary Gradziński, e-mail:  gradzinski@powiat.sandomierz.pl,
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka,
b. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
5.Istnieje prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content